ประกาศผลการตัดสิน

ประเภทบุคคลทั่วไป

แนวทางที่ 1: เขียวมาก

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รหัส A-0021


มนัญชัย ภัทรพงศ์มณี
ทอย มฤคทัต

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

รหัส A-0043


ศันสนีย์ พรรคประพันธ์

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

รหัส A-0027


ปุณยาพร เสริมอิทธิวงศ์

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

รหัส A-0034


ปาจรีย์ ปรัชญาจุฑา
นุดี โรจนอุดมวุฒิกุล

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย

รหัส A-0045


ณัฐธิดา ซื่อภักดี
สุปรียา วัชระเรืองรุ่ง

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางที่ 2: เขียวกลาง

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รหัส A-0002


กฤตธี วงศ์มณีโรจน์
ชัญญา ชาญยุทธกร
ศศิธร เอื้อบุญกนก

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

รหัส A-0025


วรัญญา รุจีวงศ์
พิชญา ปัญญาสาโรจน์
เพ็ญสินี ภักดี
คนึงนิจ เตียวตระกูล

สังกัด: สถาปนิกอิสระ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

รหัส A-0010


ภวัต ไชยจินดา

สังกัด: สถาปนิกอิสระ

รางวัลชมเชย

รหัส A-0016


รพีพัฒน์ ชีวชัชวาล
ธันยธรณ์ รัตนพันธุ์
นงลักษณ์ นวลหุ่น
วีระวรรณ โพธิ์เกษม

สังกัด: มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลชมเชย

รหัส A-0030


พราว ศิริศักดิ์โสภิต

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวทางที่ 3: เขียวน้อย

รางวัลชมเชย

รหัส A-0029


ปานชีวา สมชัยยานนท์

สังกัด: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทนักเรียน

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

รหัส B-0009


ธัญญา แสงอุดมเลิศ
ปริยากร อรพินท์พิศุทธิ์
จิดาภา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ชินธีร์ วิไลวัลย์

สังกัด: โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2

รหัส B-0001


กิตติยากร ซอนดอก

สังกัด: โรงเรียนราชินีบูรณะ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3

รหัส B-0013


ณ ภัทชา สุทธิไมตรี
ภัทรนิษฐ์ รัตตกูล

สังกัด: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

รางวัลชมเชย

รหัส B-0004


ไม้เอก โพธิ์ทิพย์
เพชรเจ้าจอม ฤดี
ธีระวัฒน์ จงเสถียรภาพ
พศุตม์ นันทะวรการ

สังกัด: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย /
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายมัธยม) / actarch

รางวัลชมเชย

รหัส B-0005


ไม้เอก โพธิ์ทิพย์

สังกัด: โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หมายเหตุ:
รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป ในแนวทางที่ 1(เขียวมาก) และแนวทางที่ 2(เขียวกลาง) ได้เพิ่มรางวัลชมเชยอีก 1 รางวัล (รวมเป็นรางวัลชมเชย 2 รางวัล)
แนวทางที่ 3(เขียวน้อย) – เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเพียงทีมเดียว คณะกรรมการจึงตัดสินตามคุณภาพผลงาน และเทียบเคียงคะแนนกับแนวทางที่ 1 และ 2 และตัดสินให้ได้รับรางวัลชมเชย

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ จึงทำให้ไม่สามารถจัดพิธีมอบรางวัลในช่วงเวลาใกล้ ๆ นี้ได้ จึงขอเลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปก่อน และเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายขึ้น ทางคณะผู้จัดจะรีบแจ้งผู้ที่ได้รับรางวัลให้ทราบอีกครั้ง