ผู้ส่งผลงาน

บุคคลทั่วไป

รหัส ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สังกัด ผลงาน
A-0002 กฤตธี วงศ์มณีโรจน์ 0895293194 kritteefaith22@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0010 ภวัต ไชยจินดา 0889782124 Pawatchjd@gmail.com Pawat Chaijinda ผลงาน
A-0013 Kritanai Pisutigomol 0899935454 kpisutig@pratt.edu ผลงาน
A-0014 กุลธิดา ทรงกิตติภักดี 021252783 hasinfom@gmail.com HAS design and research ผลงาน
A-0015 Natnicha Praesuwatsilp 0877008499 aeoyaeoyep@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0016 รพีพัฒน์ ชีวชัชวาล 0869560060 jjrapipat@gmail.com มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน
A-0020 ไปรยา สธนเสาวภาคย์ 0970308053 praiya.ps@mail.kmutt.ac.th school of architecture and design KMUTT ผลงาน
A-0021 มนัญชัย ภัทรพงศ์มณี 0863532872 popmanan@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0024 ธนาเกียรติ ประกิตธรรังษี 0994931119 thanakiet.101@gmail.com มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน
A-0025 วรัญญา รุจีวงศ์ 0887511383 Warunya.rujee@gmail.com ผลงาน
A-0027 ปุณยาพร เสริมอิทธิวงศ์ 0973352653 pan_3p_ppp@hotmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ ผลงาน
A-0029 ปานชีวา สมชัยยานนท์ 0837025236 pancheewa_wawa@hotmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0030 พราว ศิริศักดิ์โสภิต 0817684188 praowy@gmail.com คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0032 ศนิ เถื่อนถ้ำ 0863181761 saninast.ni@gmail.com ผลงาน
A-0034 ปาจรีย์ ปรัชญาจุฑา 0905561451 fern.prath@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0035 ปภาวรินท์ อัศวรุ่งเรือง 0917054204 ppuifai.puifaii@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0036 แพรวสิตา พันธุ์สุวรรณ 090-9851606 soproud.pp@gmail.com คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0037 สมิทธิ รังสิยวัฒน์ 0985698497 bobsmittio@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0040 โอฬาร วิริยะ 0632319279 megamanoran@gmail.com จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0041 กัญญาณัฐ แจ่มใส 0887970123 kanyanut.j11@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0043 ศันสนีย์ พรรคประพันธ์ 0809008176 cat_2009555@hotmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0044 อรณิชา อมรรุจิโรจน์ 0863147123 6034067425@student.chula.ac.th คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0045 ์Natthida Suepakdee 0849757898 popprang@gmail.com คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0046 เนื้อทอง คิม 0854987922 deepviphob@gmail.com ผลงาน

นักเรียน

รหัส ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สังกัด ผลงาน
B-0001 กิตติยากร ซอนดอก 0623131337 kittiyakorn.r2@gmail.com โรงเรียนราชินีบูรณะ ผลงาน
B-0004 ไม้เอก โพธิ์ทิพย์ 0927589507 dekpsail@gmail.com โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) / actarch ผลงาน
B-0005 ไม้เอก โพธิ์ทิพย์ 0927589507 mksuki03@gmail.com โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลงาน
B-0009 ธัญญา แสงอุดมเลิศ 0886154015 luketarn@gmail.com สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ผลงาน
B-0010 ธีระพงศ์ ธนตินดาเลิศ 0818224739 saming3578@gmail.com กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลงาน
B-0013 ณ ภัทชา สุทธิไมตรี 0629359451 ppatnpcc@gmail.com โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผลงาน
B-0015 อโรชา โกมะหะวงศ์ 0852235144 arochapream2003@gmail.com Actarch studio ผลงาน