เขียวมาก

รหัส ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สังกัด ผลงาน
A-0021 มนัญชัย ภัทรพงศ์มณี 0863532872 popmanan@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0043 ศันสนีย์ พรรคประพันธ์ 0809008176 cat_2009555@hotmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0027 ปุณยาพร เสริมอิทธิวงศ์ 0973352653 pan_3p_ppp@hotmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ ผลงาน
A-0034 ปาจรีย์ ปรัชญาจุฑา 0905561451 fern.prath@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0045 ์Natthida Suepakdee 0849757898 popprang@gmail.com คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน

เขียวกลาง

รหัส ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สังกัด ผลงาน
A-0002 กฤตธี วงศ์มณีโรจน์ 0895293194 kritteefaith22@gmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน
A-0025 วรัญญา รุจีวงศ์ 0887511383 Warunya.rujee@gmail.com ผลงาน
A-0010 ภวัต ไชยจินดา 0889782124 Pawatchjd@gmail.com Pawat Chaijinda ผลงาน
A-0016 รพีพัฒน์ ชีวชัชวาล 0869560060 jjrapipat@gmail.com มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงาน
A-0030 พราว ศิริศักดิ์โสภิต 0817684188 praowy@gmail.com คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน

เขียวน้อย

รหัส ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สังกัด ผลงาน
A-0029 ปานชีวา สมชัยยานนท์ 0837025236 pancheewa_wawa@hotmail.com จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน

นักเรียน

รหัส ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สังกัด ผลงาน
B-0009 ธัญญา แสงอุดมเลิศ 0886154015 luketarn@gmail.com สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ผลงาน
B-0001 กิตติยากร ซอนดอก 0623131337 kittiyakorn.r2@gmail.com โรงเรียนราชินีบูรณะ ผลงาน
B-0013 ณ ภัทชา สุทธิไมตรี 0629359451 ppatnpcc@gmail.com โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผลงาน
B-0004 ไม้เอก โพธิ์ทิพย์ 0927589507 dekpsail@gmail.com โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) / actarch ผลงาน
B-0005 ไม้เอก โพธิ์ทิพย์ 0927589507 mksuki03@gmail.com โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผลงาน